ZROZUMIEĆ WSPÓŁCZYNNIK SAR - L1

Wstęp  

Ekspozycja na fale radiowe (RF) generowane przez telefon komórkowy jest zwykle ograniczona do miejsca, gdzie umieszczony jest telefon. Wytyczne dot. ekspozycji generowanej przez telefony komórkowe określają maksymalny poziom energii RF jaką może pochłonąć głowa lub ciało, z uwzględnieniem znacznego marginesu bezpieczeństwa.  

Jednostką miary energii RF pochłanianej przez ciało jest  współczynnik absorbcji swoistej, czyli SAR (ang. Specific Absorption Rate). Współczynnik SAR wykorzystywany jest do określania zgodności z normami telefonów komórkowych, krótkofalówek lub anten. SAR wyraża się w watach na kilogram (W/kg). 

Maksymalna wartość SAR dla telefonu komórkowego używanego przy głowie lub przy ciele, zgodnie z Międzynarodowymi Wytycznymi ICNIRP to 2 W/kg (uśredniane w próbce o masie 10 g). Telefony komórkowe testuje się pod kątem zgodności z parametrami SAR w warunkach laboratoryjnych przy najwyższej certyfikowanej mocy. 

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
WSPÓŁCZYNNIK ABSORPCJI SWOISTEJ (SAR) – TESTY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 
INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNYCH  ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA ZAWARTE SĄ W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA  
TELEFONY KOMÓRKOWE TESTUJE SIĘ POD KĄTEM SAR DLA GŁOWY I CIAŁA  

 

Uwaga: Międzynarodowa norma IEC62209.2 określająca procedury dla testowania urządzeń noszonych przy ciele pod kątem wartości SAR została opublikowana w roku 2009. Wcześniej, producenci testując urządzenia pod kątem wartości SAR korzystali z procedur określonych przez Amerykańską Federalną Komisję Łączności (FCC).  

Niektóre kraje jak Boliwia, Kanada, Korea Płd. czy USA przyjęły nieznacznie odmienne miejscowe limity SAR w odniesieniu do głowy i tułowia – 1,6 W/kg (uśredniane w próbce o masie 1 g).  

Niektóre telefony komórkowe zaprojektowano z założeniem niewielkiej odległości  od ciała w trakcie rozmów, zwykle 15-25mm, w zależności od modelu. Ma to na celu efektywniejsze działanie aparatu, a jednocześnie spełnianie wymaganych parametrów SAR. 

Telefon komórkowy zawsze może być używany bezpośrednio przy głowie. Jest to możliwe, ponieważ antena w telefonie umieszczona jest w miejscu odpowiednio oddalonym od głowy tak, aby aparat spełniał wymagane parametry SAR.  

Film o pomiarach SAR telefonów komórkowych  

Więcej informacji... 

 

ZROZUMIEĆ WSPÓŁCZYNNIK SAR - L2

Czym jest SAR? 
Jakie obowiązują limity SAR? 
Czy wartości SAR telefonów komórkowych różnią się w czasie pracy telefonu? 
Czy wartość SAR jest różna w różnych telefonach? 
Czy telefony z niższym współczynnikiem SAR są bezpieczniejsze? 
Jak mierzy się SAR dla telefonów komórkowych? ​
Czy telefon komórkowy może przekroczyć limity EMF? 
Czy jest wymagana minimalna odległość telefonu komórkowego od ciała użytkownika? 
Co jeśli używam telefonu zapominając o wymaganej minimalnej odległości określonej w instrukcji obsługi? 
Czy niezachowanie minimalnej odległości powoduje jakieś zagrożenie? 
Czy limity SAR odnoszą się do dzieci? 
Gdzie mogę znaleźć dane o wartościach SAR i informacje o bezpieczeństwie dotyczące telefonów komórkowych? 
Jak mierzy się współczynnik SAR dla urządzeń bezprzewodowych? 
Jak mierzy się współczynnik SAR dla anten stacji bazowych? 
A co z urządzeniami działającymi dwukierunkowo, jak komunikacyjne urządzenia radiowe czy krótkofalówki?

Czym jest SAR

Skrót SAR pochodzi od Specific Absorption Rate. Jest to Współczynnik Absorpcji Swoistej stanowiący jednostkę miary energii promieniowania radiowego (RF) pochłanianej przez ciało, np. w trakcie rozmowy przez telefon komórkowy, krótkofalówkę lub przy pracy w pobliżu telekomunikacyjnych anten nadawczych. Współczynnik SAR wyraża się w watach na kilogram (W/kg). 

do góry

Jakie obowiązują limity SAR? 

Międzynarodowe wytyczne dotyczące ekspozycji EMF opierają się na dokładnej analizie całości dostępnej literatury naukowej i wyznaczone zostały w celu ochrony wszystkich użytkowników, w tym dzieci, przed znanym wpływem EMF na zdrowie, z uwzględnieniem znacznych marginesów bezpieczeństwa.  

Ogólne limity SAR dla wszystkich użytkowników 

  Średnia wartość SAR dla całego ciała 
(W/kg) 
Miejscowa wartość SAR 
głowa i tułów  
(W/kg) 
Miejscowa wartość SAR 
kończyny  
(W/kg) 
Ekspozycja dla użytkowników ogólnych  0.08 2 4
 • Dla telefonów komórkowych, limit dla użytkowników ogólnych SAR wynosi 2 W/kg dla głowy i ciała. 
 • Wartości SAR są uśredniane w czasie powyżej 6 minut wyliczane dal próbki o masie 10 g.  
 • Informacje szczegółowe dot. limitów SAR, w tym limitów dla pracowników, znajdują się na stronie Międzynarodowe Wytyczne Ekspozycji EMF (Tabela 4)  

Niektóre kraje jak Boliwia, Kanada, Korea Płd. czy USA przyjęły nieznacznie odmienne miejscowe limity SAR w odniesieniu do głowy i tułowia - 1.6 W/kg, przy uśrednieniu  w sześciennej próbce o masie 1 g.  

Telefony komórkowe testuje się pod kątem zgodności z limitami SAR obowiązującymi w krajach ich sprzedaży.  

do góry

Czy wartości SAR telefonów komórkowych różnią się w czasie pracy telefonu? 

Tak. Współczynnik SAR wyznaczany jest dla najwyższej certyfikowanej mocy w warunkach laboratoryjnych, natomiast faktyczny poziom SAR telefonu w czasie pracy może być znacznie niższy. Dzieje się tak, gdyż telefony odpowiednio kontrolują moc, zmniejszając ją do poziomu zapewniającego komfortową jakość rozmowy.  

Po nawiązaniu połączenia telefon zmniejsza moc do najniższego wymaganego poziomu. Dlatego też, im bliżej znajdujemy się stacji bazowej i im lepszy jest zasięg, tym mniejsza jest wartość współczynnika SAR.  

do góry

Czy wartość SAR jest różna w różnych telefonach? 

Tak. Maksymalny poziom SAR w poszczególnych modelach jest różny i wynika to głównie z umiejscowienia anteny w aparacie. Międzynarodowe Wytyczne EMF ICNIRP zostały tak wyznaczone, aby chronić ludzi w każdym wieku, w tym dzieci, z uwzględnieniem znacznych marginesów bezpieczeństwa.  

do góry

Czy telefony z niższym współczynnikiem SAR są bezpieczniejsze? 

Nie. Różnice w wartościach SAR nie oznaczają różnic w poziomie zapewnianego bezpieczeństwa. O ile wartości SAR między telefonami mogą się różnić, to wszystkie telefony muszą spełniać normy promieniowania RF.  

Poziomy SAR mogą się też znacząco różnić w czasie pracy aparatu, w zależności od jakości sygnału. Po ustanowieniu połączenia, telefon obniża moc do najniższego poziomu pozwalającego na utrzymanie dobrego jakościowo połączenia.  

do góry

Jak mierzy się SAR dla telefonów komórkowych? 

Do pomiarów SAR stosuje się specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. Aparatura składa się z fantomu (w kształcie człowieka lub pojemnika), precyzyjnego robota, czujników pola RF oraz uchwytu na telefon. Fantom napełniany jest płynem, co ma odwzorować elektryczne właściwości tkanki ludzkiej.  

Film z testów SAR  

Legenda do grafiki:  
OD GÓRY:  
WSPÓŁCZYNNIK ABSORPCJI SWOISTEJ (SAR) – APARATURA TESTOWA W LABORATORIUM  
FANTOM (CZŁOWIEK LUB POJEMNIK) 
TELEFON KOMÓRKOWY TESTOWANY PRZY GŁOWIE FANTOMU 
URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE TESTOWANE PRZY FANTOMIE  
METODA TESTU SAR  
1 – Telefon lub urządzenie (na pełnej mocy) umieszcza się przy głowie lub tułowiu fantomu 
2 – Robot skanuje głowę lub ciało fantomu wykrywając maksymalny sygnał radiowy  
3 – Komputer zamienia zmierzony sygnał radiowy na SAR  
4 – Rejestracja najwyższych poziomów  
5 – Testując urządzenia przy ciele korzysta się z fantomu w kształcie pojemnika  
ROBOT TESTOWY SAR  

Pomiary dla głowy – test SAR wewnątrz głowy fantomu: 

 1. Telefon komórkowy umieszcza się przy głowie fantomu i ustawia na pełną moc.  
 2. Precyzyjny robot porusza czujnikiem RF w głowie fantomu dokonując pomiaru poziomu sygnału radiowego wewnątrz głowy fantomu. 
 3. Analizując dane, komputer przekształca poziom sygnału radiowego na współczynnik SAR (W/kg). 
 4. Pełny test przeprowadzany jest na wszystkich częstotliwościach telefonu i przy różnym położeniu telefonu.  
 5. Maksymalna zmierzona wartość jest rejestrowana jako wartość SAR dla głowy.  

Pomiary dla tułowia – test SAR wewnątrz fantomu (pojemnik): 

 1. Telefon komórkowy umieszcza się przy fantomie i ustawia na pełną moc.  
 2. Precyzyjny robot porusza czujnikiem wewnątrz fantomu dokonując pomiaru poziomu sygnału radiowego wewnątrz fantomu, w pobliżu telefonu. 
 3. Analizując dane, komputer przekształca poziom sygnału radiowego na współczynnik SAR (W/kg). 
 4. Maksymalna zmierzona wartość jest rejestrowana jako wartość SAR dla tułowia. 

do góry

Czy telefon komórkowy może przekroczyć limity EMF? 

Nie. Wszystkie telefony komórkowe są tak zaprojektowane i przetestowane, aby spełniały wyznaczone limity ekspozycji EMF.  

do góry

Czy jest wymagana minimalna odległość telefonu komórkowego od ciała użytkownika? 

Niektóre telefony komórkowe zaprojektowano z myślą o niewielkiej odległości od ciała w trakcie rozmów, zwykle 15-25 mm, w zależności od modelu. Minimalna odległość zwykle odpowiada przestrzeni wypełnionej przez etui telefonu lub ubranie użytkownika. Ma to na celu efektywniejsze działanie aparatu, a jednocześnie spełnianie wymaganych parametrów SAR. 

Jeśli określona jest minimalna odległość, test SAR w części dla tułowia będzie przeprowadzony z zachowaniem tej odległości.  

Telefon komórkowy może być używany bezpośrednio przy głowie. Jest to możliwe, ponieważ antena w telefonie umieszczona jest w miejscu odpowiednio oddalonym od głowy tak, aby aparat spełniał wymagane parametry SAR i nadal pracował wydajnie.  

do góry

Co jeśli trzymam telefon w kieszeni, zapomniawszy o wymaganej minimalnej odległości określonej w instrukcji obsługi?  

Zarówno ubrania jak i etui telefonów często spełniają kryterium minimalnej odległości, jednak ważne jest aby zawsze zapoznać się z minimalnymi wymaganiami określonymi w instrukcji. W większości przypadków telefony komórkowe działają na ograniczonej mocy, a tym samym przy niższej wartości SAR, a do tego, ze względów bezpieczeństwa, międzynarodowe normy dot. ekspozycji uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa.  

do góry

Czy niezachowanie minimalnej odległości powoduje jakieś zagrożenie?  

Minimalne odległości stosowane są na potrzeby lepszej wydajności telefonu oraz zgodności z limitami SAR. Jeśli minimalna odległość jest wyznaczona, ale nie jest przestrzegana, prawdopodobnie telefon jest używany w nieodpowiednim położeniu. Jednak, nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa, ponieważ międzynarodowe normy ekspozycji uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa.  

Należy zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi, z częścią dotyczącą zalecanego sposobu użytkowania telefonu.  

do góry

Czy limity SAR odnoszą się do dzieci? 

Tak. Wytyczne ekspozycji EMF zostały określone tak, aby chronić wszystkich, także dzieci, i uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa.  

do góry

Gdzie mogę znaleźć dane o wartościach SAR i informacje o bezpieczeństwie dotyczące telefonów komórkowych? 

Jest wiele sposobów na dotarcie do informacji o wartościach SAR dla telefonów komórkowych. Poniżej umieszczamy kilka wskazówek.  

 • Sprawdź instrukcję obsługi telefonu – szukaj sekcji dotyczącej bezpieczeństwa lub specyfikacji.  
 • Odwiedź internetową stronę producenta i znajdź swój model i odpowiadającą mu wartość SAR – zwykle informacje te umieszczane są w sekcjach o bezpieczeństwie lub w specyfikacji produktu.  

Sugestie dodatkowe  

 • Użyj wyszukiwarki, np. Google, aby znaleźć informacje o swoim telefonie i wartościach SAR  
 • Skontaktuj się z producentem telefonu i poproś o informację o SAR  
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą telefonu lub swoim operatorem sieci  
 • Sprawdź stronę Mobile Manufacturers Forum www.mmfai.org 
 • Przejrzyj informacje na stronie www.sartick.com   
 • Odwiedź stronę rządowego regulatora w swoim kraju.  

do góry

Jak mierzy się współczynnik SAR dla urządzeń bezprzewodowych? 

Urządzenia bezprzewodowe, które z założenia używane są blisko ciała, np. laptopy lub karty danych, również podlegają testom SAR. Test SAR dla tych urządzeń wygląda podobnie jak w przypadku telefonów komórkowych.  

Urządzenie bezprzewodowe umieszczane jest przy fantomie w laboratorium SAR, a precyzyjny robot skanuje przestrzeń wewnątrz fantomu, w pobliżu urządzenia i dokonuje pomiarów pochłanianych sygnałów radiowych. Analizując dane, komputer przekształca poziom sygnału radiowego na współczynnik SAR (W/kg). 

do góry

Jak mierzy się współczynnik SAR dla anten stacji bazowych? 

Wytyczne PEM dla anten telekomunikacyjnych (takich jak w stacjach bazowych) określają maksymalne poziomy energii fal radiowych (SAR) jakie może pochłaniać całe ciało. Jest tak ponieważ promieniowanie nadawczych anten telekomunikacyjnych oddziałuje na całe ciało, np. technika pracującego na dachu w pobliżu anteny stacji bazowej. 

Wartość SAR promieniowania małych anten stacji bazowych można również mierzyć stosując podobną procedurę jak dla urządzeń bezprzewodowych. Antena stacji bazowej umieszczana jest przy fantomie, a precyzyjny robot skanuje wnętrze fantomu, dokonując pomiaru pochłanianych promieni radiowych. Analizując dane, komputer przekształca poziom sygnału radiowego na współczynnik SAR (W/kg). 

Procedury testowe SAR są opisane w międzynarodowych normach. 

do góry

A co z urządzeniami działającymi dwukierunkowo, jak komunikacyjne urządzenia radiowe czy krótkofalówki? 

Te urządzenia, podobnie jak telefony komórkowe, muszą spełniać limity SAR i podobnie, ich instrukcje obsługi zawierają informacje o zalecanym umieszczeniu urządzenia.  

do góry

Materiały dodatkowe... 

ZROZUMIEĆ WSPÓŁCZYNNIK SAR - L3

WSPÓŁCZYNNIK SAR – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE  

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY