ZROZUMIEĆ NORMY PEM - L2

Opis ogólny  
Typy norm – Emisja, Ekspozycja, Zgodność  
Jak ustanawiane są normy PEM? 
Weryfikacja wytycznych bezpieczeństwa PEM  
Weryfikacja norm BHP pod kątem PEM przeprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia  
Czy normy chronią dzieci? 
A co z dziećmi mieszkającymi, uczącymi się i bawiącymi w pobliżu stacji bazowych?  
Czy tworzenie stref wykluczenia lub stref buforowych wokół stacji bazowych jest obowiązkowe?  
Czy istnieją surowsze normy niż międzynarodowe wytyczne ICNIRP? 

Opis ogólny 

Normy to część codziennego życia dzisiejszych społeczeństw, jednak wielu ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy z ich istnienia. Domy, w których mieszkamy, samochody, którymi jeździmy i urządzenia, z których korzystamy – wszystkie one mają wyznaczone standardy, aby poprawnie działały i aby były bezpieczne. 

Urządzenia elektryczne to dobry przykład „działających norm”. Kupujemy nowe urządzenie i po prostu oczekujemy, że po podłączeniu do sieci elektrycznej będzie działać poprawnie. Z telefonami komórkowymi i sieciami bezprzewodowymi jest podobnie – oczekujemy, że będą działać bez względu na to, gdzie się znajdujemy i w zasadzie nie zastanawiamy się jak to się dzieje.  

W kontekście bezpieczeństwa publicznego i powszechnej świadomości, przemysł motoryzacyjny jest w ostatnich latach liderem wdrażania nowych rozwiązań ratujących życie montowanych w większości aut.  

W większości sytuacji, normy bezpieczeństwa działają „bezgłośnie” w tle, jednak za nimi stoi wiele lat badań i rozwoju. Technologia bezprzewodowa nie jest tu wyjątkiem – tu również mamy dekady badań jako wkład w normy bezpieczeństwa działające obecnie.  

do góry

Typy norm PEM – Emisja, Ekspozycja, Zgodność 

Wyróżniamy 3 popularne typy norm PEM  

 1. Normy emisji wyznaczają limity sygnałów radiowych emitowanych przez nadajniki i inne urządzenia. Normy emisji mają na celu uregulowanie stopnia emisji fal radiowych urządzenia, aby zminimalizować możliwość interferencji z innymi usługami lub urządzeniami działającymi w pobliżu. Normy emisji często stanowią część systemu Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC).  
 2. Normy ekspozycji (bezpieczeństwa) określają limity ilości energii fal radiowych, jakie mogą być absorbowane przez ludzi. Normy ekspozycji wyznaczane są, aby ustanowić maksymalny poziom energii fal radiowych, znaną jako SAR, czyli współczynnik absorpcji swoistej w watach na kilogram (W/kg), jakie mogą być pochłaniane przez człowieka.  
 3. Normy zgodności określają procedury mające zapewnić zgodność telefonów komórkowych i sieci bezprzewodowych z normami ekspozycji. 

do góry

Jak ustanawiane są normy PEM? 

Dekady badań nad polem elektromagnetycznym i jego wpływem na zdrowie dostarczyły mnóstwa literatury naukowej, którą zarówno krajowe jak i międzynarodowe organizacje opracowujące normy mogą weryfikować w celu wyznaczenia limitów ekspozycji.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) formalnie uznała Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) za jednostkę uprawnioną do wyznaczenia międzynarodowych wytycznych ekspozycji na PEM. 

Wytyczne ICNIRP dot. Bezpieczeństwa PEM  

WHO zaleca, aby:  

“Międzynarodowe wytyczne bezpieczeństwa dotyczące PEM autorstwa ICNIRP zostały opracowane po weryfikacji całej zrecenzowanej niezależnie literatury, w tym w odniesieniu do efektów termicznych i nietermicznych. Standardy opierają się na ocenach biologicznych efektów, co do których stwierdzono, że mają wpływ na zdrowie.”  

Standardy i wytyczne WHO http://www.who.int/peh-emf/standards/en/ 

Międzynarodowe wytyczne opracowane przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) zostały opracowane w oparciu o uważną analizę opublikowanej literatury naukowej (uwzględniającej dowody zarówno dotyczące efektów termicznych jak i efektów nietermicznych) oraz zapewniają ochronę przed wszystkimi znanymi zagrożeniami ze strony energii fal radiowych, uwzględniając znaczne marginesy bezpieczeństwa.  

Wytyczne te zostały opracowane tak, aby zapewnić ochronę wszystkim ludziom w każdym wieku, również dzieciom.  

Prezentacja ICNIRP - "Podstawy wyznaczania norm" (P Vecchia październik 2008) 

do góry

Weryfikacja wytycznych bezpieczeństwa PEM  

Jednym z zadań ICNIRP jest monitorowanie badań naukowych i weryfikacja wytycznych bezpieczeństwa PEM. Ostatnie weryfikacje to:   

 • 2009 – Po zakończeniu kilku krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, ICNIRP przeprowadziła proces weryfikacyjny i potwierdziła obecne wytyczne. We wnioskach pokontrolnych znalazło się następujące stwierdzenie: „w opinii ICNIRP literatura naukowa opublikowana od momentu wyznaczenia norm w 1998 roku nie dostarczyła żadnych dowodów na istnienie negatywnych skutków promieniowania spełniającego podstawowe limity" 
  Podsumowanie opinii ICNIRP z roku 2009  
 • 2010 - po opublikowaniu wyników Badania INTERPHONE na temat użytkowania telefonów komórkowych i ryzyka wystąpienia raka mózgu w maju 2010, we wnioskach sformułowanych po przeglądzie tych wyników, Komisja ICNIRP stwierdziła, że nie dają one podstaw do zmian norm.  
  Notatka na temat opinii ICNIRP z roku 2010  
 • 2018 – konsultacje projektu aktualizacji zaleceń ICNIRP (spodziewany termin przyjęcia dokumentu – 2019). W dokumencie potwierdzono aktualność dotychczasowych limitów PEM.  

do góry

Weryfikacja norm BHP pod kątem PEM przeprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia  

W odniesieniu do pól elektromagnetycznych oraz ich wpływu na zdrowie Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza: 

"Głównym wnioskiem płynącym z weryfikacji przeprowadzonych przez WHO jest fakt, iż ekspozycje PEM mieszczące się w rekomendowanych limitach  określonych w międzynarodowych wytycznych ICNIRP zdają się nie mieć żadnego wpływu na zdrowie." 
 
Normy i wytyczne WHO http://www.who.int/peh-emf/standards/en/ 

do góry

Czy normy chronią dzieci? 

Międzynarodowe wytyczne INCIRP dotyczące PEM zostały opracowane, aby chronić ludzi w każdym wieku, w tym dzieci, i uwzględniają znaczne marginesy bezpieczeństwa. 

W odniesieniu do międzynarodowych wytycznych (ICNIRP) oraz dzieci, Światowa Organizacja Zdrowia wydała następujące zalecenie:  

“Limity ICNIRP zostały wyznaczone w taki sposób, aby maksymalnie ograniczać kontakt ludzi z polem elektromagnetycznym (PEM), w warunkach maksymalnego natężenia, co rzadko ma miejsce. Limity te uwzględniają surowe standardy bezpieczeństwa pracowników oraz jeszcze surowsze normy dla pozostałych użytkowników, w tym dzieci. Stąd też limity określone w wytycznych ICNIRP są bardzo surowe i bazują na wynikach dostępnych badań naukowych." 

Oświadczenie wyjaśniające dot. dzieci i telefonów komórkowych – Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) http://www.who.int/peh-emf/meetings/ottawa_june05/en/index4.html 

do góry

A co z dziećmi mieszkającymi, uczącymi się i bawiącymi w pobliżu stacji bazowych? 

Stacje bazowe telefonii komórkowej spełniają międzynarodowe wytyczne dotyczące limitów promieniowania radiowego. Co więcej, promieniowanie częstotliwości radiowych ze stacji bazowych jest bardzo niskie i stanowi ułamek wartości granicznych określonych w wytycznych międzynarodowych. 

Wspomniane standardy i wytyczne opierają się na szczegółowych, niezależnych ocenach szerokiego zakresu baz naukowych zawierających wyniki badań częstotliwości radiowych i zdrowia. Zarówno eksperci naukowi jak i agendy rządowe zgodnie stwierdzają, że wytyczne te stanowią solidne zabezpieczenia dla wszystkich grup społecznych, w tym dzieci.

Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) dokonała weryfikacji dostępnej literatury naukowej i potwierdziła swoje aktualne wytyczne dotyczące promieniowania radiowego w roku 2009 oraz w 2019. W ramach tego przeglądu, komisja ICNIRP uwzględniła nowe badania wskazujące na drobny teoretyczny wzrost wyliczonej absorpcji sygnału radiowego dla ludzi o wzroście poniżej 130cm (czyli dzieci w wieku około 8 lat i młodszych).

Komisja ICNIRP tak podsumowuje swoje stanowisko:  

“Jednak dane te są pomijalne zważywszy duży 50-krotny spadek (5.000%) dla całej populacji”. 
 
http://www.icnirp.org/documents/StatementEMF.pdf 

W rzeczywistości oznaczałoby to stanie bardzo blisko (w promieniu 5m) bezpośrednio przed anteną stacji bazowej, co jest praktycznie niemożliwe, ponieważ obiekty te nie są dostępne dla wszystkich.

do góry

Czy tworzenie stref wykluczenia lub stref buforowych wokół stacji bazowych jest obowiązkowe? 

Strefy wykluczenia lub strefy ograniczonego dostępu wymagane są wyłącznie wtedy, gdy poziom promieniowania radiowego przekracza dozwolone limity. W przypadku stacji bazowej ma to miejsce wyłącznie w odległości kilku metrów od anteny, która zwykle montowana jest wysoko nad ziemią lub na dachu.  

Na poziomie gruntu, arbitralne wyznaczanie stref wykluczenia według odległości od stacji bazowej nie jest uzasadnione naukowo i z tego względu nie jest wymagane przez normy bezpieczeństwa. Więcej informacji dostępnych jest na Mobile Carriers Forum 

do góry

Czy istnieją surowsze normy niż międzynarodowe wytyczne ICNIRP? 

Większość norm krajowych bazuje na uznanych Międzynarodowych Wytycznych ICNIRP. Niektóre normy różnią się nieznacznie jeśli chodzi o poziomy ekspozycji, jednak podstawowe ograniczenia są podobne do parametrów wyznaczonych przez ICNIRP.  

Nieliczne kraje (w tym Polska) stosują limity znacznie bardziej surowe niż zawarte w wytycznych ICNIRP.  

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed arbitralnym obniżaniem poziomów wyznaczonych przez ICNIRP, ponieważ nie jest to uzasadnione naukowo i może podważać zaufanie społeczeństwa.  

do góry

Materiały dodatkowe... 

ZROZUMIEĆ NORMY PEM - L2

Opis ogólny  
Typy norm – Emisja, Ekspozycja, Zgodność  
Jak ustanawiane są normy PEM? 
Weryfikacja wytycznych bezpieczeństwa PEM  
Weryfikacja norm BHP pod kątem PEM przeprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia  
Czy normy chronią dzieci? 
A co z dziećmi mieszkającymi, uczącymi się i bawiącymi w pobliżu stacji bazowych?  
Czy tworzenie stref wykluczenia lub stref buforowych wokół stacji bazowych jest obowiązkowe?  
Czy istnieją surowsze normy niż międzynarodowe wytyczne ICNIRP? 

Opis ogólny 

Normy to część codziennego życia dzisiejszych społeczeństw, jednak wielu ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy z ich istnienia. Domy, w których mieszkamy, samochody, którymi jeździmy i urządzenia, z których korzystamy – wszystkie one mają wyznaczone standardy, aby poprawnie działały i aby były bezpieczne. 

Urządzenia elektryczne to dobry przykład „działających norm”. Kupujemy nowe urządzenie i po prostu oczekujemy, że po podłączeniu do sieci elektrycznej będzie działać poprawnie. Z telefonami komórkowymi i sieciami bezprzewodowymi jest podobnie – oczekujemy, że będą działać bez względu na to, gdzie się znajdujemy i w zasadzie nie zastanawiamy się jak to się dzieje.  

W kontekście bezpieczeństwa publicznego i powszechnej świadomości, przemysł motoryzacyjny jest w ostatnich latach liderem wdrażania nowych rozwiązań ratujących życie montowanych w większości aut.  

W większości sytuacji, normy bezpieczeństwa działają „bezgłośnie” w tle, jednak za nimi stoi wiele lat badań i rozwoju. Technologia bezprzewodowa nie jest tu wyjątkiem – tu również mamy dekady badań jako wkład w normy bezpieczeństwa działające obecnie.  

do góry

Typy norm PEM – Emisja, Ekspozycja, Zgodność 

Wyróżniamy 3 popularne typy norm PEM  

 1. Normy emisji wyznaczają limity sygnałów radiowych emitowanych przez nadajniki i inne urządzenia. Normy emisji mają na celu uregulowanie stopnia emisji fal radiowych urządzenia, aby zminimalizować możliwość interferencji z innymi usługami lub urządzeniami działającymi w pobliżu. Normy emisji często stanowią część systemu Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC).  
 2. Normy ekspozycji (bezpieczeństwa) określają limity ilości energii fal radiowych, jakie mogą być absorbowane przez ludzi. Normy ekspozycji wyznaczane są, aby ustanowić maksymalny poziom energii fal radiowych, znaną jako SAR, czyli współczynnik absorpcji swoistej w watach na kilogram (W/kg), jakie mogą być pochłaniane przez człowieka.  
 3. Normy zgodności określają procedury mające zapewnić zgodność telefonów komórkowych i sieci bezprzewodowych z normami ekspozycji. 

do góry

Jak ustanawiane są normy PEM? 

Dekady badań nad polem elektromagnetycznym i jego wpływem na zdrowie dostarczyły mnóstwa literatury naukowej, którą zarówno krajowe jak i międzynarodowe organizacje opracowujące normy mogą weryfikować w celu wyznaczenia limitów ekspozycji.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) formalnie uznała Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) za jednostkę uprawnioną do wyznaczenia międzynarodowych wytycznych ekspozycji na PEM. 

Wytyczne ICNIRP dot. Bezpieczeństwa PEM  

WHO zaleca, aby:  

“Międzynarodowe wytyczne bezpieczeństwa dotyczące PEM autorstwa ICNIRP zostały opracowane po weryfikacji całej zrecenzowanej niezależnie literatury, w tym w odniesieniu do efektów termicznych i nietermicznych. Standardy opierają się na ocenach biologicznych efektów, co do których stwierdzono, że mają wpływ na zdrowie.”  

Standardy i wytyczne WHO http://www.who.int/peh-emf/standards/en/ 

Międzynarodowe wytyczne opracowane przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) zostały opracowane w oparciu o uważną analizę opublikowanej literatury naukowej (uwzględniającej dowody zarówno dotyczące efektów termicznych jak i efektów nietermicznych) oraz zapewniają ochronę przed wszystkimi znanymi zagrożeniami ze strony energii fal radiowych, uwzględniając znaczne marginesy bezpieczeństwa.  

Wytyczne te zostały opracowane tak, aby zapewnić ochronę wszystkim ludziom w każdym wieku, również dzieciom.  

Prezentacja ICNIRP - "Podstawy wyznaczania norm" (P Vecchia październik 2008) 

do góry

Weryfikacja wytycznych bezpieczeństwa PEM  

Jednym z zadań ICNIRP jest monitorowanie badań naukowych i weryfikacja wytycznych bezpieczeństwa PEM. Ostatnie weryfikacje to:   

 • 2009 – Po zakończeniu kilku krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, ICNIRP przeprowadziła proces weryfikacyjny i potwierdziła obecne wytyczne. We wnioskach pokontrolnych znalazło się następujące stwierdzenie: „w opinii ICNIRP literatura naukowa opublikowana od momentu wyznaczenia norm w 1998 roku nie dostarczyła żadnych dowodów na istnienie negatywnych skutków promieniowania spełniającego podstawowe limity" 
  Podsumowanie opinii ICNIRP z roku 2009  
 • 2010 - po opublikowaniu wyników Badania INTERPHONE na temat użytkowania telefonów komórkowych i ryzyka wystąpienia raka mózgu w maju 2010, we wnioskach sformułowanych po przeglądzie tych wyników, Komisja ICNIRP stwierdziła, że nie dają one podstaw do zmian norm.  
  Notatka na temat opinii ICNIRP z roku 2010  
 • 2018 – konsultacje projektu aktualizacji zaleceń ICNIRP (spodziewany termin przyjęcia dokumentu – 2019). W dokumencie potwierdzono aktualność dotychczasowych limitów PEM.  

do góry

Weryfikacja norm BHP pod kątem PEM przeprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia  

W odniesieniu do pól elektromagnetycznych oraz ich wpływu na zdrowie Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza: 

"Głównym wnioskiem płynącym z weryfikacji przeprowadzonych przez WHO jest fakt, iż ekspozycje PEM mieszczące się w rekomendowanych limitach  określonych w międzynarodowych wytycznych ICNIRP zdają się nie mieć żadnego wpływu na zdrowie." 
 
Normy i wytyczne WHO http://www.who.int/peh-emf/standards/en/ 

do góry

Czy normy chronią dzieci? 

Międzynarodowe wytyczne INCIRP dotyczące PEM zostały opracowane, aby chronić ludzi w każdym wieku, w tym dzieci, i uwzględniają znaczne marginesy bezpieczeństwa. 

W odniesieniu do międzynarodowych wytycznych (ICNIRP) oraz dzieci, Światowa Organizacja Zdrowia wydała następujące zalecenie:  

“Limity ICNIRP zostały wyznaczone w taki sposób, aby maksymalnie ograniczać kontakt ludzi z polem elektromagnetycznym (PEM), w warunkach maksymalnego natężenia, co rzadko ma miejsce. Limity te uwzględniają surowe standardy bezpieczeństwa pracowników oraz jeszcze surowsze normy dla pozostałych użytkowników, w tym dzieci. Stąd też limity określone w wytycznych ICNIRP są bardzo surowe i bazują na wynikach dostępnych badań naukowych." 

Oświadczenie wyjaśniające dot. dzieci i telefonów komórkowych – Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) http://www.who.int/peh-emf/meetings/ottawa_june05/en/index4.html 

do góry

A co z dziećmi mieszkającymi, uczącymi się i bawiącymi w pobliżu stacji bazowych? 

Stacje bazowe telefonii komórkowej spełniają międzynarodowe wytyczne dotyczące limitów promieniowania radiowego. Co więcej, promieniowanie częstotliwości radiowych ze stacji bazowych jest bardzo niskie i stanowi ułamek wartości granicznych określonych w wytycznych międzynarodowych. 

Wspomniane standardy i wytyczne opierają się na szczegółowych, niezależnych ocenach szerokiego zakresu baz naukowych zawierających wyniki badań częstotliwości radiowych i zdrowia. Zarówno eksperci naukowi jak i agendy rządowe zgodnie stwierdzają, że wytyczne te stanowią solidne zabezpieczenia dla wszystkich grup społecznych, w tym dzieci.

Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) dokonała weryfikacji dostępnej literatury naukowej i potwierdziła swoje aktualne wytyczne dotyczące promieniowania radiowego w roku 2009 oraz w 2019. W ramach tego przeglądu, komisja ICNIRP uwzględniła nowe badania wskazujące na drobny teoretyczny wzrost wyliczonej absorpcji sygnału radiowego dla ludzi o wzroście poniżej 130cm (czyli dzieci w wieku około 8 lat i młodszych).

Komisja ICNIRP tak podsumowuje swoje stanowisko:  

“Jednak dane te są pomijalne zważywszy duży 50-krotny spadek (5.000%) dla całej populacji”. 
 
http://www.icnirp.org/documents/StatementEMF.pdf 

W rzeczywistości oznaczałoby to stanie bardzo blisko (w promieniu 5m) bezpośrednio przed anteną stacji bazowej, co jest praktycznie niemożliwe, ponieważ obiekty te nie są dostępne dla wszystkich.

do góry

Czy tworzenie stref wykluczenia lub stref buforowych wokół stacji bazowych jest obowiązkowe? 

Strefy wykluczenia lub strefy ograniczonego dostępu wymagane są wyłącznie wtedy, gdy poziom promieniowania radiowego przekracza dozwolone limity. W przypadku stacji bazowej ma to miejsce wyłącznie w odległości kilku metrów od anteny, która zwykle montowana jest wysoko nad ziemią lub na dachu.  

Na poziomie gruntu, arbitralne wyznaczanie stref wykluczenia według odległości od stacji bazowej nie jest uzasadnione naukowo i z tego względu nie jest wymagane przez normy bezpieczeństwa. Więcej informacji dostępnych jest na Mobile Carriers Forum 

do góry

Czy istnieją surowsze normy niż międzynarodowe wytyczne ICNIRP? 

Większość norm krajowych bazuje na uznanych Międzynarodowych Wytycznych ICNIRP. Niektóre normy różnią się nieznacznie jeśli chodzi o poziomy ekspozycji, jednak podstawowe ograniczenia są podobne do parametrów wyznaczonych przez ICNIRP.  

Nieliczne kraje (w tym Polska) stosują limity znacznie bardziej surowe niż zawarte w wytycznych ICNIRP.  

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed arbitralnym obniżaniem poziomów wyznaczonych przez ICNIRP, ponieważ nie jest to uzasadnione naukowo i może podważać zaufanie społeczeństwa.  

do góry

Materiały dodatkowe... 

ZROZUMIEĆ NORMY PEM - L3

NORMY – INFORMACJE DODATKOWE  

MATERIAŁY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZDROWIEM I MATERIAŁY EDUKACYJNE 

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY