5G A ZDROWIE - L2

Czym jest 5G? 
Czy istnieją limity bezpieczeństwa wyznaczone dla 5G i częstotliwości radiowych? 
Co o technologii 5G i jej wpływie na zdrowie mówią eksperci? 
Jakie badania zostały przeprowadzone odnośnie wpływu 5G na zdrowie? 
Czy nadal prowadzi się badania nad 5G, falami milimetrowymi i ich wpływem na zdrowie? 
Czy urządzenia 5G będą spełniały wytyczne bezpieczeństwa? 
Czy 5G jest bezpieczne dla dzieci? 
Czy badania obejmują urządzenia osobiste noszone przez dzieci wykorzystywane dla celów bezpieczeństwa lub rozrywki?  
Czy urządzenia 5G będą automatycznie ograniczać moc nadawania? 
Czy standard 5G oznacza większą ekspozycję na promieniowanie? 
Jakie stacje bazowe wykorzystywane są w sieciach 5G? 
Czy stacje bazowe 5G automatycznie ograniczają moc nadawania? 
Jaki zasięg będą miały anteny 5G? 
Czy sieci 5G działają podobnie do systemów ADS wykorzystywanych przez wojsko? 

CZYM JEST 5G? 

5G to piąta generacja sieci komórkowych, stanowiąca znaczący krok naprzód w stosunku do obecnie wykorzystywanych sieci 4G LTE. Technologia 5G została opracowana w odpowiedzi na olbrzymi wzrost ilości danych oraz potrzeby komunikacyjne współczesnych społeczeństw, na potrzeby internetu rzeczy połączonego z miliardami urządzeń oraz innowacji jutra. 

5G będzie początkowo działać razem z istniejącymi sieciami 4G, a w kolejnych etapach, wraz z wdrażaniem kolejnych wersji technologii i zwiększaniem zasięgu, zostanie przekształcone w pełni samodzielną sieć bazującą na jednolitym standardzie.  

5G wykorzystuje częstotliwości radiowe lub energię radiową do transmitowania i odbierania głosu oraz danych. 

Oprócz szybszych transferów i większej przepustowości, niezwykle ważną zaletą standardu 5G jest krótki czas reakcji, zwany też opóźnieniem.  

Opóźnienie to czas, w którym dane urządzenie odpowiada innemu urządzeniu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Typowe opóźnienia w sieci 3G wynosiły 100 milisekund, w 4G – ok. 30 milisekund, natomiast w 5G ten parametr wyniesie mniej niż 1 milisekundę. Oznacza to przejście do zupełnie nowego świata zastosowań. 

Jak działa 5G – kliknij aby uzyskać więcej informacji o sposobie działania sieci 5G  

do góry

CZY ISTNIEJĄ LIMITY BEZPIECZEŃSTWA WYZNACZONE DLA 5G I CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH? 

Istnieją. Przyjęto kompleksowe międzynarodowe wytyczne regulujące dozwoloną ekspozycję na fale radiowe, w tym dla częstotliwości 5G. Limity zostały ustanowione przez niezależne organizacje naukowe, takie jak Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), a uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, aby chronić wszystkich przed wszelkimi znanymi zagrożeniami.  

Standardy te zostały powszechnie przyjęte na całym świecie, a ich przestrzeganie jest wspierane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

do góry

CO O TECHNOLOGII 5G I JEJ WPŁYWIE NA ZDROWIE MÓWIĄ EKSPERCI?  

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne: 

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.”  

WHO – O polach elektromagnetycznych – Podsumowanie wpływu na zdrowie. Punkt nr 6 

W odniesieniu do sieci bezprzewodowych i zdrowia, WHO stwierdza: 

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe, wywołują negatywne skutki zdrowotne.” 

Źródło: Artykuł informacyjny Światowej Organizacji Zdrowia na temat stacji bazowych i technologii bezprzewodowych  

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia na temat bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych jest następujące:  

“W ciągu ostatnich dwóch dekad przeprowadzono wiele badań mających na celu sprawdzenie, czy telefony komórkowe stanowią zagrożenie dla zdrowia. Dotychczas nie stwierdzono żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie użytkowników telefonów komórkowych". 

W szczególności, przy rosnącej popularności telefonów komórkowych wśród ludzi młodych, a tym samym dłuższym okresie ekspozycji na fale radiowe w ciągu całego życia, Światowa Organizacja Zdrowia zachęca do prowadzenia dalszych badań na tej grupie użytkowników. Prowadzonych jest już kilka projektów badawczych analizujących potencjalne skutki zdrowotne u dzieci i młodzieży.” 

Światowa Organizacja Zdrowia – Fact Sheet 193, czerwiec 2014 – Pole elektromagnetyczne a zdrowie: telefony komórkowe 

do góry

 
JAKIE BADANIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE ODNOŚNIE WPŁYWU 5G NA ZDROWIE? 

Częstotliwości elektromagnetyczne wykorzystywane w technologii 5G stanowią część szerszego widma częstotliwości fal radiowych, które zostały kompleksowo zbadane na przestrzeni dekad pod kątem ich wpływu na ludzkie zdrowie.  

Badania nad potencjalnym wpływem na ludzkie zdrowie telefonów komórkowych, stacji bazowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych, w tym tych wykorzystujących technologię 5G i fale milimetrowe, prowadzone są od ponad 50 lat. 

Dane z tych badań analizowane były przez liczne grupy ekspertów. Żadne z dotychczas zebranych danych nie zawierają dowodów, na podstawie których eksperci mogliby wnioskować, że ekspozycja na działanie urządzeń spełniających standardy wyznaczone przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) niesie ze sobą jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia zarówno dorosłych jak i dzieci. 

Strona EMF-Portal (www.emf-portal.org) to ogólnie dostępna baza badań naukowych nad falami elektromagnetycznymi, w tym wpływem fal radiowych na zdrowie. Prowadzi ją niemiecki uniwersytet RWTH Aachen, a Światowa Organizacja Zdrowia umieszcza link do tego portalu na swojej stronie internetowej. Baza EMF-Portal zawiera ponad 25 tys. opublikowanych artykułów naukowych na temat biologicznych i zdrowotnych skutków oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz wyniki 2,5 tys. badań z dziedziny komunikacji mobilnej.  

W odniesieniu wyłącznie do częstotliwości 5G, baza ta zawiera ok. 350 badań naukowych związanych z wpływem na zdrowie pola elektromagnetycznego fal milimetrowych. Kompleksowe badania fal milimetrowych i ich wpływu na zdrowie przeprowadzono analizując zastosowania radarowe, mikrofalowe oraz militarne.  

do góry

CZY NADAL PROWADZI SIĘ BADANIA NAD 5G, FALAMI MILIMETROWYMI I ICH WPŁYWEM NA ZDROWIE?  

Tak. Obecnie prowadzone badania fal milimetrowych skupiają się na opracowaniu wytycznych dotyczących ekspozycji na częstotliwości poniżej i powyżej 6 GHz, gdzie parametry pomiaru wahają się od współczynnika absorbcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate, w skrócie SAR) poniżej 6 GHz do gęstości mocy powyżej 6 GHz. Więcej informacji o współczynniku SAR można znaleźć na stronie http://www.sartick.com/.  

Prowadzone badania skupiają się na właściwościach dielektrycznych skóry człowieka, aby uzyskać pewność, że poziomy gęstości mocy przypadające na powierzchnię skóry nie przekraczają wartości temperatur będących podstawą wytycznych dotyczących ekspozycji ciała na pole elektromagnetyczne. 

Na przykład, urządzenie mobile działające w technologii 5G badane jest pod kątem spełniania wymogów dokonując pomiaru wartości SAR. Poziomy SAR ustawione są na ograniczanie absorbowanej mocy w taki sposób, aby wzrost temperatury głowy lub ciała wynikający z wpływu urządzenia działającego na pełnej mocy nie przekraczał odpowiednio wyznaczonego limitu.  

Gdyby to urządzenie działało na częstotliwości 6,5 GHz, wymagany byłby pomiar gęstości mocy tak, aby nie został przekroczony wyznaczony limit wzrostu temperatury.  

do góry

CZY URZĄDZENIA 5G BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA? 

Technologia 5G wykorzystywana będzie w szerokiej gamie urządzeń i stanowić będzie podstawową technologię internetu rzeczy (IoT). Wszystkie urządzenia zostaną poddane sprawdzeniu tak, aby spełniały wyznaczone limity promieniowania radiowego przyjęte przez organizacje na całym świecie.  

do góry

CZY 5G JEST BEZPIECZNE DLA DZIECI? 

Tak. Limity bezpieczeństwa wyznaczone dla fali elektromagnetycznych obejmują zakres częstotliwości wykorzystywany w technologii 5G i uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, aby chronić zarówno dorosłych jak i dzieci przed znanymi zagrożeniami.  

do góry

CZY BADANIA OBEJMUJĄ URZĄDZENIA OSOBISTE NOSZONE PRZEZ DZIECI WYKORZYSTYWANE DLA CELÓW BEZPIECZEŃSTWA LUB ROZRYWKI? 

Nadajniki radiowe tych urządzeń zwykle wykorzystują niskie poziomy mocy. W procesie testów, które przechodzą, muszą one mieścić się w wyznaczonych krajowych lub międzynarodowych limitach. Przy oglądaniu filmów wideo, urządzenie takie głównie odbiera dane, a nadaje je jedynie przez krótki czas.  

Inne urządzenia, jak osobiste urządzenia monitorujące, transmitują fale jedynie przez krótki czas.  

do góry

CZY URZĄDZENIA 5G BĘDĄ AUTOMATYCZNIE OGRANICZAĆ MOC NADAWANIA? 

Tak. Urządzenia 5G będą automatycznie ograniczać moc nadawania do najniższego poziomu umożliwiającego komunikację w sieci na zadowalającym poziomie.  

Taka automatyczna kontrola mocy funkcjonuje już w urządzeniach poprzednich generacji (2G, 3G i 4G) i pomaga ograniczać zakłócenia, przedłuża żywotność baterii, a także zmniejsza oddziaływanie pola elektromagnetycznego na użytkownika. Moc nadawania urządzenia kontrolowana jest przez sieć.  

do góry

CZY STANDARD 5G OZNACZA WYŻSZĄ MOC I WIĘKSZĄ EKSPOZYCJĘ NA PROMIENIOWANIE? 

Nie. Sieci 5G dysponują większą wydajnością i zużywają mniej mocy niż obecnie funkcjonujące sieci na potrzeby podobnych usług.  

Wraz z wprowadzeniem nowych technologii, może nastąpić niewielki wzrost ogólnego poziomu sygnałów radiowych w wyniku uruchomienia nowych nadajników. W niektórych krajach wdrożenie sieci 5G odbywa się wraz z zakończeniem działania sieci starszych generacji.  

Bazując na doświadczeniach z wprowadzania nowych standardów w przeszłości, należy oczekiwać, że ogólne poziomy promieniowania pozostaną na względnie tym samym poziomie, zdecydowanie niższym niż wyznaczają to wytyczne międzynarodowe.  

do góry

JAKIE STACJE BAZOWE WYKORZYSTYWANE SĄ W SIECIACH 5G? 

Stacje bazowe wykorzystywane w sieciach 5G wykorzystują różnego rodzaju technologie, m.in. małe komórki (ang. small cells), wieże, maszty oraz dedykowane systemy wewnętrzne i domowe.  

Small cells, czyli technologia małych komórek, to jedna z ważniejszych funkcji sieci 5G, zwłaszcza działających na częstotliwościach fal milimetrowych, gdzie zasięg połączenia jest bardzo mały.  

Aby zapewnić stałe połączenie, małe komórki będą instalowane w klastrach tam, gdzie użytkownicy oczekują możliwości nawiązania połączenia i będą one stanowić uzupełnienie większych stacji bazowych 5G.  

Sieci 5G będą współpracowały z sieciami 4G. W wielu przypadkach, obecne stacje bazowe 4G będą wykorzystywane do montażu dodatkowych urządzeń 5G.  

do góry

CZY STACJE BAZOWE 5G AUTOMATYCZNIE OGRANICZAJĄ MOC NADAWANIA? 

Tak. Sieci 5G zostały specjalnie tak zaprojektowane, aby ograniczać moc nadawania, nawet w jeszcze większym stopniu niż sieci 4G. Sieci 5G wykorzystują nową, zaawansowaną architekturę radiową, która jest bardzo wydajna i minimalizuje transmisje zgodnie z wymaganiami  usług, co skutkuje optymalnymi poziomami promieniowania elektromagnetycznego.  

Sieć kontroluje również poziom mocy urządzenia, obniżając ją do najniższego poziomu umożliwiającego komunikację w sieci na zadowalającym poziomie.  

do góry

JAKI ZASIĘG BĘDĄ MIAŁY ANTENY 5G?

Standardy techniczne sieci oraz urządzeń 5G są nadal na etapie opracowywania, jednak oczekuje się, że zasięg anten 5G będzie podobny do zasięgów osiąganych w innych standardach mobilnych wykorzystujących podobne poziomy mocy do przesyłu sygnału.  

Sieci komórkowe stosują zwykle anteny kierunkowe. Strefy zasięgu rozciągają się w kierunku na wprost od anten oraz w niewielkich odległościach nad i pod nimi. Większa moc powodowałaby zakłócenia dla wszystkich użytkowników. Jednym z celów standardu 5G jest znaczący wzrost wydajności energetycznej sieci.  

Wszędzie tam, gdzie standard 5G zostanie doinstalowany do istniejącej infrastruktury, obok innych technologii mobilnych, zasięg może ulec zwiększeniu, jednak zależeć to będzie od projektu danej instalacji oraz konfiguracji sieci.  

do góry

CZY SIECI 5G DZIAŁAJĄ PODOBNIE DO SYSTEMÓW ADS WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ WOJSKO?  

Nie. Systemy ADS (ang. Active Denial Systems) opracowane przez wojsko wykorzystują bardzo wysokie poziomy mocy i kierunkowe sygnały fal milimetrowych, zwane też „promieniem bólu”, o częstotliwości 90 GHz. Rozgrzewają one powierzchnię celu, np. skórę człowieka, i w ten sposób kontrolują lub ograniczają dostęp wykorzystując wysoką temperaturę.  

Urządzenia pracujące w standardzie 5G i inne technologie bazujące na falach milimetrowych korzystają z innych częstotliwości i wykorzystują ułamek mocy systemów wojskowych. Limity wyznaczone dla urządzeń mobilnych uniemożliwiają wystąpienie wysokiej temperatury.  

Dodatkowe informacje o systemach ADS można znaleźć tutaj.

do góry

Dodatkowe materiały...

5G A ZDROWIE - L2

Czym jest 5G? 
Czy istnieją limity bezpieczeństwa wyznaczone dla 5G i częstotliwości radiowych? 
Co o technologii 5G i jej wpływie na zdrowie mówią eksperci? 
Jakie badania zostały przeprowadzone odnośnie wpływu 5G na zdrowie? 
Czy nadal prowadzi się badania nad 5G, falami milimetrowymi i ich wpływem na zdrowie? 
Czy urządzenia 5G będą spełniały wytyczne bezpieczeństwa? 
Czy 5G jest bezpieczne dla dzieci? 
Czy badania obejmują urządzenia osobiste noszone przez dzieci wykorzystywane dla celów bezpieczeństwa lub rozrywki?  
Czy urządzenia 5G będą automatycznie ograniczać moc nadawania? 
Czy standard 5G oznacza większą ekspozycję na promieniowanie? 
Jakie stacje bazowe wykorzystywane są w sieciach 5G? 
Czy stacje bazowe 5G automatycznie ograniczają moc nadawania? 
Jaki zasięg będą miały anteny 5G? 
Czy sieci 5G działają podobnie do systemów ADS wykorzystywanych przez wojsko? 

CZYM JEST 5G? 

5G to piąta generacja sieci komórkowych, stanowiąca znaczący krok naprzód w stosunku do obecnie wykorzystywanych sieci 4G LTE. Technologia 5G została opracowana w odpowiedzi na olbrzymi wzrost ilości danych oraz potrzeby komunikacyjne współczesnych społeczeństw, na potrzeby internetu rzeczy połączonego z miliardami urządzeń oraz innowacji jutra. 

5G będzie początkowo działać razem z istniejącymi sieciami 4G, a w kolejnych etapach, wraz z wdrażaniem kolejnych wersji technologii i zwiększaniem zasięgu, zostanie przekształcone w pełni samodzielną sieć bazującą na jednolitym standardzie.  

5G wykorzystuje częstotliwości radiowe lub energię radiową do transmitowania i odbierania głosu oraz danych. 

Oprócz szybszych transferów i większej przepustowości, niezwykle ważną zaletą standardu 5G jest krótki czas reakcji, zwany też opóźnieniem.  

Opóźnienie to czas, w którym dane urządzenie odpowiada innemu urządzeniu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Typowe opóźnienia w sieci 3G wynosiły 100 milisekund, w 4G – ok. 30 milisekund, natomiast w 5G ten parametr wyniesie mniej niż 1 milisekundę. Oznacza to przejście do zupełnie nowego świata zastosowań. 

Jak działa 5G – kliknij aby uzyskać więcej informacji o sposobie działania sieci 5G  

do góry

CZY ISTNIEJĄ LIMITY BEZPIECZEŃSTWA WYZNACZONE DLA 5G I CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH? 

Istnieją. Przyjęto kompleksowe międzynarodowe wytyczne regulujące dozwoloną ekspozycję na fale radiowe, w tym dla częstotliwości 5G. Limity zostały ustanowione przez niezależne organizacje naukowe, takie jak Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), a uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, aby chronić wszystkich przed wszelkimi znanymi zagrożeniami.  

Standardy te zostały powszechnie przyjęte na całym świecie, a ich przestrzeganie jest wspierane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

do góry

CO O TECHNOLOGII 5G I JEJ WPŁYWIE NA ZDROWIE MÓWIĄ EKSPERCI?  

W odniesieniu do promieniowania fal radiowych i technologii bezprzewodowych oraz zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała następujące stanowisko ogólne: 

“Mimo szeroko zakrojonych badań, dotychczas nie znaleziono dowodów na to, iż ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne o niskim poziomie ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.”  

WHO – O polach elektromagnetycznych – Podsumowanie wpływu na zdrowie. Punkt nr 6 

W odniesieniu do sieci bezprzewodowych i zdrowia, WHO stwierdza: 

“Uwzględniając niskie poziomy promieniowania oraz wyniki dotychczasowych badań, nie ma przekonujących dowodów na to, iż słabe sygnały radiowe, których źródłem są stacje bazowe i sieci bezprzewodowe, wywołują negatywne skutki zdrowotne.” 

Źródło: Artykuł informacyjny Światowej Organizacji Zdrowia na temat stacji bazowych i technologii bezprzewodowych  

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia na temat bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych jest następujące:  

“W ciągu ostatnich dwóch dekad przeprowadzono wiele badań mających na celu sprawdzenie, czy telefony komórkowe stanowią zagrożenie dla zdrowia. Dotychczas nie stwierdzono żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie użytkowników telefonów komórkowych". 

W szczególności, przy rosnącej popularności telefonów komórkowych wśród ludzi młodych, a tym samym dłuższym okresie ekspozycji na fale radiowe w ciągu całego życia, Światowa Organizacja Zdrowia zachęca do prowadzenia dalszych badań na tej grupie użytkowników. Prowadzonych jest już kilka projektów badawczych analizujących potencjalne skutki zdrowotne u dzieci i młodzieży.” 

Światowa Organizacja Zdrowia – Fact Sheet 193, czerwiec 2014 – Pole elektromagnetyczne a zdrowie: telefony komórkowe 

do góry

 
JAKIE BADANIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE ODNOŚNIE WPŁYWU 5G NA ZDROWIE? 

Częstotliwości elektromagnetyczne wykorzystywane w technologii 5G stanowią część szerszego widma częstotliwości fal radiowych, które zostały kompleksowo zbadane na przestrzeni dekad pod kątem ich wpływu na ludzkie zdrowie.  

Badania nad potencjalnym wpływem na ludzkie zdrowie telefonów komórkowych, stacji bazowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych, w tym tych wykorzystujących technologię 5G i fale milimetrowe, prowadzone są od ponad 50 lat. 

Dane z tych badań analizowane były przez liczne grupy ekspertów. Żadne z dotychczas zebranych danych nie zawierają dowodów, na podstawie których eksperci mogliby wnioskować, że ekspozycja na działanie urządzeń spełniających standardy wyznaczone przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) niesie ze sobą jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia zarówno dorosłych jak i dzieci. 

Strona EMF-Portal (www.emf-portal.org) to ogólnie dostępna baza badań naukowych nad falami elektromagnetycznymi, w tym wpływem fal radiowych na zdrowie. Prowadzi ją niemiecki uniwersytet RWTH Aachen, a Światowa Organizacja Zdrowia umieszcza link do tego portalu na swojej stronie internetowej. Baza EMF-Portal zawiera ponad 25 tys. opublikowanych artykułów naukowych na temat biologicznych i zdrowotnych skutków oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz wyniki 2,5 tys. badań z dziedziny komunikacji mobilnej.  

W odniesieniu wyłącznie do częstotliwości 5G, baza ta zawiera ok. 350 badań naukowych związanych z wpływem na zdrowie pola elektromagnetycznego fal milimetrowych. Kompleksowe badania fal milimetrowych i ich wpływu na zdrowie przeprowadzono analizując zastosowania radarowe, mikrofalowe oraz militarne.  

do góry

CZY NADAL PROWADZI SIĘ BADANIA NAD 5G, FALAMI MILIMETROWYMI I ICH WPŁYWEM NA ZDROWIE?  

Tak. Obecnie prowadzone badania fal milimetrowych skupiają się na opracowaniu wytycznych dotyczących ekspozycji na częstotliwości poniżej i powyżej 6 GHz, gdzie parametry pomiaru wahają się od współczynnika absorbcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate, w skrócie SAR) poniżej 6 GHz do gęstości mocy powyżej 6 GHz. Więcej informacji o współczynniku SAR można znaleźć na stronie http://www.sartick.com/.  

Prowadzone badania skupiają się na właściwościach dielektrycznych skóry człowieka, aby uzyskać pewność, że poziomy gęstości mocy przypadające na powierzchnię skóry nie przekraczają wartości temperatur będących podstawą wytycznych dotyczących ekspozycji ciała na pole elektromagnetyczne. 

Na przykład, urządzenie mobile działające w technologii 5G badane jest pod kątem spełniania wymogów dokonując pomiaru wartości SAR. Poziomy SAR ustawione są na ograniczanie absorbowanej mocy w taki sposób, aby wzrost temperatury głowy lub ciała wynikający z wpływu urządzenia działającego na pełnej mocy nie przekraczał odpowiednio wyznaczonego limitu.  

Gdyby to urządzenie działało na częstotliwości 6,5 GHz, wymagany byłby pomiar gęstości mocy tak, aby nie został przekroczony wyznaczony limit wzrostu temperatury.  

do góry

CZY URZĄDZENIA 5G BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA? 

Technologia 5G wykorzystywana będzie w szerokiej gamie urządzeń i stanowić będzie podstawową technologię internetu rzeczy (IoT). Wszystkie urządzenia zostaną poddane sprawdzeniu tak, aby spełniały wyznaczone limity promieniowania radiowego przyjęte przez organizacje na całym świecie.  

do góry

CZY 5G JEST BEZPIECZNE DLA DZIECI? 

Tak. Limity bezpieczeństwa wyznaczone dla fali elektromagnetycznych obejmują zakres częstotliwości wykorzystywany w technologii 5G i uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, aby chronić zarówno dorosłych jak i dzieci przed znanymi zagrożeniami.  

do góry

CZY BADANIA OBEJMUJĄ URZĄDZENIA OSOBISTE NOSZONE PRZEZ DZIECI WYKORZYSTYWANE DLA CELÓW BEZPIECZEŃSTWA LUB ROZRYWKI? 

Nadajniki radiowe tych urządzeń zwykle wykorzystują niskie poziomy mocy. W procesie testów, które przechodzą, muszą one mieścić się w wyznaczonych krajowych lub międzynarodowych limitach. Przy oglądaniu filmów wideo, urządzenie takie głównie odbiera dane, a nadaje je jedynie przez krótki czas.  

Inne urządzenia, jak osobiste urządzenia monitorujące, transmitują fale jedynie przez krótki czas.  

do góry

CZY URZĄDZENIA 5G BĘDĄ AUTOMATYCZNIE OGRANICZAĆ MOC NADAWANIA? 

Tak. Urządzenia 5G będą automatycznie ograniczać moc nadawania do najniższego poziomu umożliwiającego komunikację w sieci na zadowalającym poziomie.  

Taka automatyczna kontrola mocy funkcjonuje już w urządzeniach poprzednich generacji (2G, 3G i 4G) i pomaga ograniczać zakłócenia, przedłuża żywotność baterii, a także zmniejsza oddziaływanie pola elektromagnetycznego na użytkownika. Moc nadawania urządzenia kontrolowana jest przez sieć.  

do góry

CZY STANDARD 5G OZNACZA WYŻSZĄ MOC I WIĘKSZĄ EKSPOZYCJĘ NA PROMIENIOWANIE? 

Nie. Sieci 5G dysponują większą wydajnością i zużywają mniej mocy niż obecnie funkcjonujące sieci na potrzeby podobnych usług.  

Wraz z wprowadzeniem nowych technologii, może nastąpić niewielki wzrost ogólnego poziomu sygnałów radiowych w wyniku uruchomienia nowych nadajników. W niektórych krajach wdrożenie sieci 5G odbywa się wraz z zakończeniem działania sieci starszych generacji.  

Bazując na doświadczeniach z wprowadzania nowych standardów w przeszłości, należy oczekiwać, że ogólne poziomy promieniowania pozostaną na względnie tym samym poziomie, zdecydowanie niższym niż wyznaczają to wytyczne międzynarodowe.  

do góry

JAKIE STACJE BAZOWE WYKORZYSTYWANE SĄ W SIECIACH 5G? 

Stacje bazowe wykorzystywane w sieciach 5G wykorzystują różnego rodzaju technologie, m.in. małe komórki (ang. small cells), wieże, maszty oraz dedykowane systemy wewnętrzne i domowe.  

Small cells, czyli technologia małych komórek, to jedna z ważniejszych funkcji sieci 5G, zwłaszcza działających na częstotliwościach fal milimetrowych, gdzie zasięg połączenia jest bardzo mały.  

Aby zapewnić stałe połączenie, małe komórki będą instalowane w klastrach tam, gdzie użytkownicy oczekują możliwości nawiązania połączenia i będą one stanowić uzupełnienie większych stacji bazowych 5G.  

Sieci 5G będą współpracowały z sieciami 4G. W wielu przypadkach, obecne stacje bazowe 4G będą wykorzystywane do montażu dodatkowych urządzeń 5G.  

do góry

CZY STACJE BAZOWE 5G AUTOMATYCZNIE OGRANICZAJĄ MOC NADAWANIA? 

Tak. Sieci 5G zostały specjalnie tak zaprojektowane, aby ograniczać moc nadawania, nawet w jeszcze większym stopniu niż sieci 4G. Sieci 5G wykorzystują nową, zaawansowaną architekturę radiową, która jest bardzo wydajna i minimalizuje transmisje zgodnie z wymaganiami  usług, co skutkuje optymalnymi poziomami promieniowania elektromagnetycznego.  

Sieć kontroluje również poziom mocy urządzenia, obniżając ją do najniższego poziomu umożliwiającego komunikację w sieci na zadowalającym poziomie.  

do góry

JAKI ZASIĘG BĘDĄ MIAŁY ANTENY 5G?

Standardy techniczne sieci oraz urządzeń 5G są nadal na etapie opracowywania, jednak oczekuje się, że zasięg anten 5G będzie podobny do zasięgów osiąganych w innych standardach mobilnych wykorzystujących podobne poziomy mocy do przesyłu sygnału.  

Sieci komórkowe stosują zwykle anteny kierunkowe. Strefy zasięgu rozciągają się w kierunku na wprost od anten oraz w niewielkich odległościach nad i pod nimi. Większa moc powodowałaby zakłócenia dla wszystkich użytkowników. Jednym z celów standardu 5G jest znaczący wzrost wydajności energetycznej sieci.  

Wszędzie tam, gdzie standard 5G zostanie doinstalowany do istniejącej infrastruktury, obok innych technologii mobilnych, zasięg może ulec zwiększeniu, jednak zależeć to będzie od projektu danej instalacji oraz konfiguracji sieci.  

do góry

CZY SIECI 5G DZIAŁAJĄ PODOBNIE DO SYSTEMÓW ADS WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ WOJSKO?  

Nie. Systemy ADS (ang. Active Denial Systems) opracowane przez wojsko wykorzystują bardzo wysokie poziomy mocy i kierunkowe sygnały fal milimetrowych, zwane też „promieniem bólu”, o częstotliwości 90 GHz. Rozgrzewają one powierzchnię celu, np. skórę człowieka, i w ten sposób kontrolują lub ograniczają dostęp wykorzystując wysoką temperaturę.  

Urządzenia pracujące w standardzie 5G i inne technologie bazujące na falach milimetrowych korzystają z innych częstotliwości i wykorzystują ułamek mocy systemów wojskowych. Limity wyznaczone dla urządzeń mobilnych uniemożliwiają wystąpienie wysokiej temperatury.  

Dodatkowe informacje o systemach ADS można znaleźć tutaj.

do góry

Dodatkowe materiały...

5G A ZDROWIE - L3

5G – INFORMACJE DODATKOWE  

RZĄDOWE I MIĘDZYNARODOWE INFORMACJE DOT. STANDARDÓW 

POZOSTAŁE MATERIAŁY 

 

LINK DO SEKCJI JAK DZIAŁA 5G